ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست برای فروش

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت290
زیربنا320-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان بيستون3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت336
زیربنا240-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان وكيل آباد50/3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:50,000,000,000
مساحت520
--
شهر مشهد-
خیابان سجاد

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت150
زیربنا150-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان لادن واقبال

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:13,000,000,000
مساحت500
--
شهر مشهد-
خیابان قرني28

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:850,000,000
مساحت214
--
شهر مشهد-
خیابان خيام73

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,000,000,000
مساحت500
--
شهر مشهد-
خیابان معلم58و60

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت100
زیربنا70-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان سيدرضي36

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت300
زیربنا200-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و سه سال ساخت
خیابان فلاحي38/6

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:550,000,000
مساحت50
--
شهر مشهد-
خیابان الهيه2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,000,000,000
مساحت425
زیربنا380-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صدف29

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:15,000,000
مساحت300
زیربنا100-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان جلال28

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,400,000,000
مساحت320
زیربنا130-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان ارغوان4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:900,000,000
مساحت124
زیربنا160-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان كلاهدوز44

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,900,000,000
مساحت250
زیربنا300-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان امامت72

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,200,000,000
مساحت190
زیربنا125-سه طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان هفت تير9

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,700,000,000
مساحت213
زیربنا78-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان شريف9

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,300,000,000
مساحت210
زیربنا137-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان حافظ2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:15,000,000,000
مساحت175
زیربنا100-سه طبقه -
شهر مشهد-
خیابان راهنمايي13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,250,000,000
مساحت158
زیربنا270-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان شريعتي9/6

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,600,000,000
مساحت126
--
شهر مشهد-
خیابان مطهري4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت200
زیربنا180-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان ساجدي4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,800,000,000
مساحت218
زیربنا130-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان كوثر37

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,000,000,000
مساحت250
زیربنا200-سه طبقه -
شهر مشهد-
خیابان گويا3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:9,000,000,000
مساحت326
زیربنا180-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان پيروزي50

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:8,000,000,000
مساحت510
زیربنا250--
شهر مشهد-
خیابان هفت تير3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,000,000,000
مساحت200
زیربنا145-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان شقايق10

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:15,000,000,000
مساحت504
زیربنا500-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان ناصرخسرو8

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:390,000,000
مساحت78
زیربنا63--
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان كريمي22

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,350,000,000
مساحت101
زیربنا160--
شهر مشهد-
خیابان هاشميه55

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم