ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست برای فروش

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:700,000,000
مساحت98
زیربنا120-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان مطهري1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت125
زیربنا160-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان امامت25

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت256
زیربنا165--سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اول سيدرضي

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت442
زیربنا260-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان شاهد48و50

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:800,000,000
مساحت146
زیربنا240-یک طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی و پنج سال ساخت
خیابان حرعاملي62

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:950,000,000
مساحت192
زیربنا116-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اديب51

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,200,000,000
مساحت86
زیربنا95-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان حجاب77

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:960,000,000
مساحت100
زیربنا128-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و هفت سال ساخت
خیابان ويلا19

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:820,000,000
مساحت110
زیربنا110-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان كلاهدوز49

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,100,000,000
مساحت331
زیربنا410-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان ابوطالب15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,100,000,000
مساحت331
زیربنا410-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان ابوطالب15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,100,000,000
مساحت331
زیربنا410-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان ابوطالب15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:200,000,000
مساحت80
زیربنا60-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان عمراني2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:530,000,000
مساحت44
--
شهر مشهد-
خیابان عليزاده6

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,300,000,000
مساحت250
زیربنا160-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان راهنمايي8

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,500,000,000
مساحت125
زیربنا200-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان مطهري11و13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:41,250,000,000
مساحت1650
--
شهر مشهد-
خیابان ابن سينا15و13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:500,000,000
مساحت90
زیربنا150-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان هدايت13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,800,000,000
مساحت224
زیربنا300-دو طبقه -نه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان حاشيه شريعتي

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,250,000,000
مساحت195
زیربنا120-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان ابوطالب80

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,250,000,000
مساحت195
زیربنا120-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان ابوطالب80

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,000,000,000
مساحت339
زیربنا712--
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان سلمان9

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:850,000,000
مساحت108
زیربنا170-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان كلاهدوز31

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت150
زیربنا100-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان عامل21

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,400,000,000
مساحت360
زیربنا230-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان آبكوه15و17

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت162
زیربنا200-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان شاهد51

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:750,000,000
مساحت50
زیربنا75--دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اماميه42

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت340
زیربنا250-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان فجر وظفر

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,300,000,000
مساحت184
زیربنا220-یک طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-
خیابان حجاب57

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:25,000,000,000
مساحت500
زیربنا240-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان نسترن8

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم