ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,050,000,000
مساحت160
زیربنا220-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان كوثر31

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت200
زیربنا330-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان امامت50

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,500,000,000
مساحت170
زیربنا300-دو طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان هاشميه38

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,350,000,000
مساحت200
زیربنا250-سه طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان انتهاشريعتي

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,300,000,000
مساحت630
--
شهر مشهد-
خیابان آموزگار56و58

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت60
--
شهر مشهد-
خیابان موسوي قوچاني11

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:9,500,000,000
مساحت500
زیربنا200-یک طبقه -یازده خوابه
شهر مشهد-
خیابان دانشگاه9و11

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,000,000,000
مساحت387
زیربنا270-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و شش سال ساخت
خیابان هنرستان31

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,800,000,000
مساحت125
زیربنا165-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان فلسطين24

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,600,000,000
مساحت200
--
شهر مشهد-
خیابان هاشميه24/1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,800,000,000
مساحت250
زیربنا250-یک طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان بنفشه7

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,000,000,000
مساحت250
--
شهر مشهد-
خیابان ستاري20

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت176
زیربنا140-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان شريعتي39/10

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,500,000,000
مساحت250
زیربنا580-سه طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان سيدرضي46

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,000,000,000
مساحت165
زیربنا110-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,000,000,000
مساحت129
زیربنا170-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان راهنمايي20

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,600,000,000
مساحت160
زیربنا130-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان نماز13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,165,000,000
مساحت194
زیربنا150-یک طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهل سال ساخت
خیابان رودكي11

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,650,000,000
مساحت275
--
شهر مشهد-
خیابان اميريه3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,000,000,000
مساحت250
زیربنا360-دو طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان معلم22

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:800,000,000
مساحت145
زیربنا88-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان قرني19

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت380
--
شهر مشهد-
خیابان لادن14

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,000,000,000
مساحت340
زیربنا393-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان فلاحي12و14

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,000,000,000
مساحت340
زیربنا393-یک طبقه -شش خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي12و14

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:7,900,000,000
مساحت250
زیربنا470-سه طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان نسترن9

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,400,000,000
مساحت270
زیربنا182-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان ساجدي1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:25,500,000,000
مساحت1700
--
شهر مشهد-
خیابان هاشميه62

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:25,500,000,000
مساحت1700
--
شهر مشهد-
خیابان هاشميه62

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:19,500,000,000
مساحت175
زیربنا145-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان راهنمايي13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,200,000,000
مساحت450
زیربنا350-یک طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی و پنج سال ساخت
خیابان آبكوه4و6

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم