ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,300,000,000
مساحت50
زیربنا160-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حسابي7

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت1908
--
شهر مشهد-
خیابان فلاحي2/13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت183
زیربنا253-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان هنرستان36

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:11,000,000,000
مساحت300
زیربنا160-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان معلم53و51

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,000,000,000
مساحت400
زیربنا270-یک طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان کوهسنگي5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:15,300,000,000
مساحت900
--
شهر مشهد-
خیابان پيروزي59

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,150,000,000
مساحت71
زیربنا240-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان شقايق10/1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:800,000,000
مساحت110
زیربنا80-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان صياد63

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,600,000,000
مساحت230
زیربنا350-دو طبقه -شش خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان نمايشگاه15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:8,000,000,000
مساحت250
زیربنا300--
شهر مشهد-
خیابان امامت42

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:700,000,000
مساحت160
--
شهر مشهد-
خیابان شقايق10

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:17,000,000,000
مساحت250
زیربنا120-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی و نه سال ساخت
خیابان وکيل آباد9و11

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,800,000,000
مساحت100
زیربنا180-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان مطهري شمالي5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,850,000,000
مساحت125
زیربنا170-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان امامت22

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:13,000,000,000
مساحت510
زیربنا350-دو طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهل و دو سال ساخت
خیابان هفت تير1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,600,000,000
مساحت164
زیربنا200-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان بعدچهارراه خيبر

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,850,000,000
مساحت256
زیربنا450-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان امامت23

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,200,000,000
مساحت250
زیربنا130-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان صياد63

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,780,000,000
مساحت180
زیربنا150-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان آبکوه15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,600,000,000
مساحت250
زیربنا140-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان ابوذر30

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:60,000,000,000
مساحت500
زیربنا1350-چهار طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان حامد ومرجان

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت110
زیربنا83-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان شريعتي73

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:600,000,000
مساحت70
زیربنا140-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان صياد63

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,500,000,000
مساحت180
زیربنا316-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان بين سلمان6 وبخارايي

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:600,000,000
مساحت60
زیربنا100-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان جهان آرا 16

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,000,000,000
مساحت320
--
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان ارغوان10

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,800,000,000
مساحت72
زیربنا130-دو طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان سناباد45

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,300,000,000
مساحت198
زیربنا240-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان حر62

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:13,500,000,000
مساحت250
زیربنا300-دو طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-
خیابان امامت58

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,300,000,000
مساحت125
زیربنا160-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان آموزگار12

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم