ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,300,000,000
مساحت151
زیربنا150-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان استقلال4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,300,000,000
مساحت200
زیربنا120-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان پژوهش11/3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,700,000,000
مساحت250
زیربنا265-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فلاحي11

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت158
زیربنا170-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان پرستار3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت250
زیربنا150-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی و پنج سال ساخت
خیابان وليعصر7

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,500,000,000
مساحت250
زیربنا420-یک طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و نه سال ساخت
خیابان خضرايي منش20

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,200,000,000
مساحت160
زیربنا310-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان سرافراز13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,430,000,000
مساحت160
زیربنا105-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان رادان9

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:12,000,000,000
مساحت738
زیربنا700-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان پيروزي49

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,500,000,000
مساحت180
زیربنا157-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان سرافراز7/1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,500,000,000
مساحت180
زیربنا157-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان سرافراز7/1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,700,000,000
مساحت200
--
شهر مشهد-
خیابان لادن27

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,400,000,000
مساحت240
زیربنا320-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان سناباد11

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:25,000,000,000
مساحت3000
--
شهر مشهد-
خیابان فلاحي2/17

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:25,000,000,000
مساحت3000
--
شهر مشهد-
خیابان فلاحي2/17

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,400,000,000
مساحت61
زیربنا222-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان بين صدف وقائم

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,000,000,000
مساحت125
زیربنا152-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان آموزگار4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,200,000,000
مساحت155
زیربنا295-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان مقابل معلم60

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت225
زیربنا70-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان اديب17و19

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت360
زیربنا200-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان ايرج ارم

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:600,000,000
مساحت200
زیربنا240-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان صابر4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:600,000,000
مساحت100
زیربنا160-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان دستغيب8

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت95
زیربنا275-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امير23و25

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت250
زیربنا390-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان دعبل1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت147
زیربنا200-یک طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان حسابي شمالي32

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,600,000,000
مساحت120
زیربنا160-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان جلال50

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت332
زیربنا332-سه طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان هاشميه62

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت230
زیربنا300-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان گلديس4و6

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت201
زیربنا250-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان صياد63

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:550,000,000
مساحت90
زیربنا90-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان برونسي16/4

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم