ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,200,000,000
مساحت312
--
شهر مشهد-
خیابان پيروزي60

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:350,000,000
مساحت90
زیربنا70-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان صياد56

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت340
زیربنا170-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان فلاحي20/8

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,000,000,000
مساحت250
زیربنا222-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان حافظيه11

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:950,000,000
مساحت125
زیربنا90-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان نامجو8

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت50
زیربنا45-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان كلاهدوز21و23

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,000,000,000
مساحت100
زیربنا70-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان پرستار3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,800,000,000
مساحت255
زیربنا340-یک طبقه -شش خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان امامت19

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2
مساحت225
--
شهر مشهد-
خیابان تربيت

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,000,000,000
مساحت255
زیربنا200-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان دهخدا 2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,000,000,000
مساحت250
زیربنا160-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان روبروهاشميه59

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:25
مساحت250
زیربنا150-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان خاقاني35

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,500,000,000
مساحت154
زیربنا10-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان حسابي47و45

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,500,000,000
مساحت186
زیربنا350-یک طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان حجاب22

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,500,000,000
مساحت440
زیربنا320-دو طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان صدف4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:15,000,000,000
مساحت1050
زیربنا400-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان فكوري6وصياد

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:7,000,000,000
مساحت330
زیربنا155-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان كلاهدوز18

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,500,000,000
مساحت450
زیربنا300-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان دانشسرا وعلوي

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:450,000,000
مساحت70
زیربنا100-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان جهان آرا 10

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت160
زیربنا100-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان حجاب1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,200,000,000
مساحت400
زیربنا220-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان وكيل آباد55

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,800,000,000
مساحت250
زیربنا145-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان جلال27

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت270
زیربنا400-سه طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان ارشاد4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,200,000,000
مساحت200
زیربنا408-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان معلم55

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:600
--
شهر مشهد-

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت81
زیربنا70-دو طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان لادن16

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,700,000,000
مساحت200
زیربنا130-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان هنرستان30

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,300,000,000
مساحت154
زیربنا210-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان شاهد58

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,000,000,000
مساحت300
زیربنا180-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز27

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,100,000,000
مساحت120
زیربنا300-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان ابوطالب59

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم