ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست فروشی

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:8,000,000,000
مساحت330
زیربنا400-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان کفايي2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,500,000,000
مساحت410
--
شهر مشهد-
خیابان اميريه15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,500,000,000
مساحت410
--
شهر مشهد-
خیابان اميريه15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت300
زیربنا300--
شهر مشهد-
خیابان ميثاق20

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,950,000,000
مساحت160
زیربنا220-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان کوثرشمالي31

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,600,000,000
مساحت110
زیربنا220-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان حر32

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:8,000,000,000
مساحت330
زیربنا400-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان کفايي2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,700,000,000
مساحت40
زیربنا192-چهار طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان استاديوسفي33

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,600,000,000
مساحت187
زیربنا400-دو طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان مشکيني53

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,300,000,000
مساحت250
زیربنا130-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان سرافراز5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:8,000,000,000
مساحت230
-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ملاصدرا 3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,500,000,000
مساحت100
زیربنا75-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان سيدرضي36

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,500,000,000
مساحت250
زیربنا150-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان سرافراز3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,200,000,000
مساحت160
زیربنا100-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان رادان9

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:10,500,000,000
مساحت270
زیربنا450-دو طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان فرامرز8

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,400,000,000
مساحت190
زیربنا224-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان سيدرضي53

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت150
زیربنا300-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان ميثاق20

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,000,000,000
مساحت35
زیربنا84-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان فلاحي20/1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت300
زیربنا270-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان حسابي37

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:10,500,000,000
مساحت355
زیربنا460-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان فلاحي33

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:19,000,000,000
مساحت510
زیربنا800-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان انوري5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:7,500,000,000
مساحت230
زیربنا300-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلسطين19

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:10,000,000,000
مساحت250
زیربنا240-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان امامت18

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:17,000,000,000
مساحت500
زیربنا350-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:چهل سال ساخت
خیابان كاوه5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت114
زیربنا225-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان اماميه1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,400,000,000
مساحت127
زیربنا160-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان پارس8

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:12,000,000,000
مساحت436
زیربنا450-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان صدف17

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت155
زیربنا175-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان هنرور14

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:18,000,000,000
مساحت240
زیربنا1100-پنج طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان پيروزي32

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,008,000,000
مساحت334
--
شهر مشهد-
خیابان ميثاق4

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم