ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست فروشی

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت250
زیربنا180-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان امامت54

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,000,000,000
مساحت105
زیربنا270-سه طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فلاحي76

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:10,000,000,000
مساحت250
زیربنا345-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان وكيل آباد8و10

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,500,000,000
مساحت175
زیربنا300-دو طبقه -شش خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان جلال68

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت660
زیربنا450--
شهر مشهد-
خیابان مطهري شمالي3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:13,500,000,000
مساحت510
زیربنا300-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان فرخي2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت100
زیربنا300-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان فرامرز39

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,500,000,000
مساحت200
زیربنا160-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان پيروزي20

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,700,000,000
مساحت135
زیربنا190-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی و هشت سال ساخت
خیابان كوهسنگي31

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,500,000,000
مساحت125
زیربنا180-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان فلاحي13/2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت85
زیربنا130-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان اسفندياني4/7

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:10,000,000,000
مساحت500
زیربنا350-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان قانع22

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:7,000,000,000
مساحت250
زیربنا150-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان قانع18

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:10,000,000,000
مساحت240
زیربنا150--
شهر مشهد-
خیابان فلاحي34و36

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,900,000,000
مساحت135
زیربنا255-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان ناصرخسرو19/4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,400,000,000
مساحت70
--
شهر مشهد-
خیابان الهيه1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:9,000,000,000
مساحت330
زیربنا500-دو طبقه -هشت خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان سرو4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:8,000,000,000
مساحت255
زیربنا400-دو طبقه -نه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان دانشجو23

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت280
زیربنا500-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان صادقي8

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:7,500,000,000
مساحت210
زیربنا165-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان هنرستان19

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,600,000,000
مساحت230
زیربنا350-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان نمايشگاه15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,000,000,000
مساحت125
زیربنا80-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان كوثرجنوبي3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,800,000,000
مساحت250
زیربنا370-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان سيدرضي49

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,800,000,000
مساحت75
زیربنا240-دو طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و سه سال ساخت
خیابان لادن وپيروزي78

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:8,000,000,000
مساحت150
زیربنا300-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان استقلال3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,900,000,000
مساحت250
زیربنا288-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان امامت45

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:8,500,000,000
مساحت380
زیربنا280-دو طبقه -شش خوابه
شهر مشهد-
خیابان صادقي13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت250
زیربنا220-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صدف10

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,900,000,000
مساحت200
زیربنا120-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:چهل سال ساخت
خیابان شقايق5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,550,000,000
مساحت125
زیربنا150-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان سيدرضي38

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم