ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,500,000,000
مساحت250
زیربنا435-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان وكيل آباد8و10

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,600,000,000
مساحت340
زیربنا220-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان خاقاني19

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,900,000,000
مساحت125
زیربنا100-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان استقلال2و4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت280
زیربنا370-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان سرافراز10

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:20,000,000,000
مساحت260
زیربنا260-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان معلم15و13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت165
زیربنا405-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و هشت سال ساخت
خیابان عارف6

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:800,000,000
مساحت138
زیربنا85-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان استاديوسفي1/3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,800,000,000
مساحت125
زیربنا75-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان وكيل آباد46

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:22,000,000,000
مساحت1500
زیربنا250-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان هاشميه8

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:7,000,000,000
مساحت208
زیربنا140-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و هفت سال ساخت
خیابان جلال53

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,300,000,000
مساحت228
زیربنا140-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حسابي53

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,300,000,000
مساحت84
زیربنا168-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان لادن18

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت480
زیربنا150-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان فرامرز62

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت280
زیربنا370-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان سرافراز10

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,150,000,000
مساحت105
زیربنا70-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان حق شناس4/4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:11,200,000,000
مساحت320
زیربنا320-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان روبرو جام عسل

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت155
زیربنا90-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان تقي آباد

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,200,000,000
مساحت350
زیربنا120-سه طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان عصمتيه3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:7,500,000,000
مساحت255
زیربنا166-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان دانشجو3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,300,000,000
مساحت100
زیربنا330-سه طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان هدايت11/5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,200,000,000
مساحت290
زیربنا612-سه طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان فرامرز40

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,590,000,000
مساحت306
زیربنا400-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان كوهسنگي27

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:10,200,000,000
مساحت510
زیربنا700-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان دانش آموز7

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,500,000,000
مساحت234
زیربنا293-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهل و پنج سال ساخت
خیابان رودکي وپارس

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,300,000,000
مساحت125
زیربنا125-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان معلم?

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,000,000,000
مساحت350
زیربنا180-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان دانشجو14

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت255
زیربنا330-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان امامت??

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3
مساحت300
--
شهر مشهد-
خیابان پرستار5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:8,500,000,000
مساحت180
زیربنا200-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان بعدمعلم??

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت180
--
شهر مشهد-
خیابان صدف

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم