ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست فروشی

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت168
زیربنا160-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان آبکوه24

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت500
زیربنا500-یک طبقه -شش خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان هفت تير19

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,500,000,000
مساحت200
زیربنا250-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان پايداري5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:700,000,000
مساحت63
زیربنا120-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان تورج13/2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,600,000,000
مساحت105
زیربنا360-سه طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان شقايق10/5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:15,630,000,000
--
شهر مشهد-
خیابان چهارراه اقدسيه واميريه

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت93
زیربنا204-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان دستغيب6

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,200,000,000
مساحت200
زیربنا265-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان پايداري1/2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,080,000,000
مساحت116
--
شهر مشهد-
خیابان ميثاق12و14

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,200,000,000
مساحت140
زیربنا330-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان دلاوران15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,500,000,000
مساحت150
زیربنا150-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان استقلال4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت150
زیربنا400-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان دندان پزشكان3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,455,000,000
مساحت97
زیربنا97-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان کلاهدوز40

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:7,500,000,000
مساحت265
زیربنا150-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی و پنج سال ساخت
خیابان طالقاني23

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت200
زیربنا150-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان نمايشگاه13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت50
زیربنا116-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان اسفندياني8/8

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:15,000,000,000
مساحت400
--
شهر مشهد-
خیابان نبش ارم

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,500,000,000
مساحت440
زیربنا400-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان صدف17

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,700,000,000
مساحت125
زیربنا150-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان فلسطين15

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:12,000,000,000
مساحت250
--
شهر مشهد-
خیابان جلال21

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:23,000,000,000
مساحت500
زیربنا800-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان خيام6

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,800,000,000
مساحت202
--
شهر مشهد-
خیابان لادن25

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:14,000,000,000
مساحت640
زیربنا680-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان حجاب34و32

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت260
زیربنا600-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان آبکوه

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,150,000,000
مساحت70
زیربنا100-دو طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان نامجو12

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:12,000,000,000
مساحت330
زیربنا400-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان فلسطين14

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,200,000,000
مساحت150
زیربنا285-دو طبقه -شش خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان راستي21/1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:50,000,000,000
مساحت300
زیربنا500-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان دانشگاه17

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت120
زیربنا120-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان کوثرجنوبي4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,300,000,000
مساحت180
زیربنا110-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان شاهد35

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم