ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:10,000,000,000
مساحت217
زیربنا240-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان دانش آموز??

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,500,000,000
مساحت209
زیربنا100-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان قائم مقام??

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
--
شهر مشهد-
خیابان سيدرضي??

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,900,000,000
مساحت300
زیربنا120-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان پرستار?

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,590,000,000
مساحت306
زیربنا400-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان كوهسنگي27

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,500,000,000
مساحت250
زیربنا440-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان كوثر4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت90
زیربنا100-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان فرهاد25

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,700,000,000
مساحت232
زیربنا120-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان رضوي13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,100,000,000
مساحت50
زیربنا162-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان اديب جنوبي7

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت100
زیربنا315-دو طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان جلال49

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,400,000,000
مساحت140
زیربنا132-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و هشت سال ساخت
خیابان هاشميه30

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:8,000,000,000
مساحت210
زیربنا150-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان دعبل13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,200,000,000
مساحت300
زیربنا170-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان دهخدا 13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,000,000,000
مساحت465
زیربنا760-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان هفت تير21

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,000,000,000
مساحت130
--
شهر مشهد-
خیابان امام دوست54

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:800,000,000
مساحت50
زیربنا155-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان اديب48

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:7,500,000,000
مساحت250
زیربنا500-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان ناصرخسرو3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت152
زیربنا110-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان حسابي32/5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,300,000,000
مساحت211
زیربنا90-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي67/2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت400
زیربنا400-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ارغوان12

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت250
زیربنا360-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان كوثر2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت250
زیربنا140-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان پيروزي2/1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,000,000,000
مساحت150
زیربنا250-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان اماميه62/1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,450,000,000
مساحت200
زیربنا220-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان عصمتيه1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:400,000,000
مساحت50
زیربنا70-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان اميد5و7

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:350,000,000
مساحت90
زیربنا75-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان فكوري11

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت180
زیربنا103-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان امير41

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,700,000,000
مساحت208
زیربنا380-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان فرامرز29

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,900,000,000
مساحت217
زیربنا230-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صدف19

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,850,000,000
مساحت210
زیربنا220-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان دانشجو24

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم