ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست فروشی

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,350,000,000
مساحت115
زیربنا170-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان نرسيده به تورج1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,200,000,000
مساحت266
زیربنا120-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان صياد65

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:900,000,000
مساحت62
زیربنا98-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان پارس20

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:10,000,000,000
مساحت90
زیربنا270-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان فرهاد27

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,300,000,000
مساحت250
زیربنا220-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان نور9

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,870,000,000
مساحت110
زیربنا174-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:پنجاه سال ساخت
خیابان صياد53و55

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,300,000,000
مساحت50
زیربنا180-سه طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اديب7

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت100
--
شهر مشهد-
خیابان مرواريد6

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:18,000,000,000
مساحت250
زیربنا400-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان معلم8

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:7,000,000,000
مساحت264
زیربنا420-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صدف3

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,700,000,000
مساحت140
زیربنا100-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان مشکيني27

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت500
--
شهر مشهد-
خیابان تقاطع جانباز وآزادي

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:800,000,000
مساحت100
زیربنا40-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان يوسفيه5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:15,000,000,000
مساحت260
زیربنا170-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان وکيل اباد68

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:10,600,000,000
مساحت212
--
شهر مشهد-
خیابان جانباز7

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,800,000,000
مساحت125
--
شهر مشهد-
خیابان جانباز13

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,200,000,000
مساحت225
زیربنا130-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان لادن17

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,200,000,000
مساحت180
زیربنا247-یک طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان گلديس16/4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت200
زیربنا110-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان صياد63

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت95
زیربنا84-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان مجد22

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:7,000,000,000
مساحت252
زیربنا120-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان حافظيه11

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:14,500,000,000
مساحت400
زیربنا300-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان کوهسنگي31/2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,000,000,000
مساحت250
زیربنا150-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان خاقاني41

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت350
زیربنا120-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان وکيل اباد36و34

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,900,000,000
مساحت50
زیربنا190-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان فلاحي28

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت225
زیربنا152-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و هفت سال ساخت
خیابان ميرکي6

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت125
زیربنا180-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان آزادي10

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,500,000,000
مساحت460
زیربنا480-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان شريعتي29

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت90
زیربنا270-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان صياد52

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,700,000,000
مساحت300
زیربنا100-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و هفت سال ساخت
خیابان پيروزي64

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم