ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای فروش

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,600,000,000
مساحت120
زیربنا160-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان جلال50

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت332
زیربنا332-سه طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان هاشميه62

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت230
زیربنا300-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان گلديس4و6

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت201
زیربنا250-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان صياد63

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:550,000,000
مساحت90
زیربنا90-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان برونسي16/4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:900,000,000
مساحت97
زیربنا100-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان صياد2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت228
زیربنا420-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان جلال68و66

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,250,000,000
مساحت301
زیربنا200-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و سه سال ساخت
خیابان صياد50

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:370,000,000
مساحت56
زیربنا75--
شهر مشهد-
خیابان بهشتي30

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,500,000,000
مساحت275
زیربنا400-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان ويلا6

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,800,000,000
مساحت600
زیربنا305-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان صياد46

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,250,000,000
مساحت150
زیربنا110-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان فلاحي38/17

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,000,000,000
مساحت185
زیربنا100-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان كوهسنگي31/2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,300,000,000
مساحت250
زیربنا185-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان هاشميه40

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,200,000,000
مساحت420
زیربنا330-دو طبقه -پنج خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و هفت سال ساخت
خیابان صدف4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,150,000,000
مساحت86
زیربنا123-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان بهشتي22

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,300,000,000
مساحت220
زیربنا250-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان پيروزي61

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,550,000,000
مساحت270
زیربنا170-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان صياد50

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,250,000,000
مساحت110
زیربنا150-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان دانش آموز41

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت75
زیربنا140-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان معلم19و17

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:15,000,000,000
مساحت1004
زیربنا927-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان بهشت

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:7,000,000,000
مساحت330
زیربنا300-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان بهشتي2

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,100,000,000
مساحت260
زیربنا155-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان هنرستان29

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,200,000,000
مساحت87
زیربنا330-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان وكيل آباد34

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت750
زیربنا1280-سه طبقه -
شهر مشهد-
خیابان آزادي1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:5,000,000,000
مساحت215
زیربنا175-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان كوهسنگي10

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت65
زیربنا120-دو طبقه -
شهر مشهد-
خیابان ولايتي9و7

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,700,000,000
مساحت210
زیربنا260-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان قائم مقام40

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,250,000,000
مساحت130
زیربنا90-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان عارف6و8

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,000,000,000
مساحت180
زیربنا220-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان پيروزي29

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم