ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست برای رهن و اجاره

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:120,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت96-زیربنا140-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان ابرار8

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:350,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت125-زیربنا170-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان امامت22

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:350,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت125-زیربنا170-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان امامت22

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت200-زیربنا150-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان حق شناس10

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:800,000
مساحت150-زیربنا60-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان شقايق10

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:12,000,000
مساحت330-زیربنا400-دو طبقه -هفت خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان معلم14و16

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,000,000
مبلغ اجاره:15,000,000
مساحت250-زیربنا240-دو طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-
خیابان سروش34

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:120,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت96-زیربنا140-دو طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان ابرار8

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:450,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت234-زیربنا160-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و نه سال ساخت
خیابان احمدآباد1

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:450,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت234-زیربنا160-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و نه سال ساخت
خیابان احمدآباد1

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:250,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت125-زیربنا180-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان دانش آموز39

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:250,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت125-زیربنا180-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان دانش آموز39

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:90,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت100-زیربنا90-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان ابوطالب59

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:90,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت100-زیربنا90-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان ابوطالب59

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:12,000,000
مساحت300-زیربنا285-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان آبکوه18و20

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:90,000,000
مبلغ اجاره:100,000
مساحت150-زیربنا100-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان صياد56

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:10,000,000
مساحت520--یک طبقه -هشت خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان کلاهدوز4

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت130-زیربنا80-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان ميرکي3

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:300,000,000
مبلغ اجاره:10,000
مساحت100-زیربنا110-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان کوثرجنوبي22

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
مساحت220-زیربنا220-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان مطهري 17

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:55,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت55-زیربنا90-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان شکري19

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:55,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت55-زیربنا90-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:سی سال ساخت
خیابان شکري19

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:7,000,000
مساحت250-زیربنا300-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت42

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:500,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت250-زیربنا300-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت42

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:1,900,000
مساحت125-زیربنا140-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان دانش اموز23

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت290-زیربنا140-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان صياد3

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:240,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت220-زیربنا110-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان ابوطالب80

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:240,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت220-زیربنا110-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان ابوطالب80

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:75,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت43-زیربنا100-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان نامجو4

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:75,000,000
مبلغ اجاره:0
مساحت43-زیربنا100-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست و چهار سال ساخت
خیابان نامجو4

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم