ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست همه برای رهن و اجاره

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:85,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان مشکيني55

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:85,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان مشکيني55

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
زیربنا80 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان شاهد25

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:120,000,000
مبلغ اجاره:1,000
مساحت96-زیربنا140-دو طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان ابرار8

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان لادن20

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان لادن20

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:115,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا92 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان جلال72/18

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:115,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا92 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان جلال72/18

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:8,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
مساحت27
شهر مشهد-
خیابان کوهسنگي29

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:105,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان خيام46

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:105,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان خيام46

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:55,000,000
مبلغ اجاره:300,000
زیربنا70 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان ارمغان2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:165,000,000
مبلغ اجاره:200,000
زیربنا95 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان دستغيب6

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:45,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا65 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان فدک4

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:55,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان الهيه25

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:55,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان الهيه25

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:35,000,000
مبلغ اجاره:1,700,000
زیربنا100 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان ايثارگران3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:115,000,000
مبلغ اجاره:750,000
زیربنا100 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان حافظيه1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا70 -زیرزمین -
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان فلاحي19/4

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
زیربنا110 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان تربيت شمالي7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا155 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان دانشجو27

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,300,000
مساحت100
شهر مشهد-
خیابان تعبدي8

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:6,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
مساحت50
شهر مشهد-
خیابان اديب33و31

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
زیربنا110 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان خيام 63

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:800,000
زیربنا90 -طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان نهضت10

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:2,100,000
زیربنا75 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان کوثرشمالي23

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:55,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا65 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان مشکيني19

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:800,000
زیربنا100 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان انديشه27

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا85 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان حجاب68

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
زیربنا120 -طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان ارشاد7

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم