ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست همه برای رهن و اجاره

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:2,000,000
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان لادن2و4

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,850,000
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان لادن2و4

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:3,000,000
مساحت125-زیربنا75-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت31

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:650,000
زیربنا40 -زیرزمین -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان شريعتي17

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
مساحت280-زیربنا200-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان هاشميه32

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,400,000
زیربنا130 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان سيدرضي46

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:300,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا170 -طبقه یک -
شهر مشهد-
خیابان جلال50

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:100,000
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان دانشجو15

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
زیربنا115 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان فرهاد5

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:8,000,000
مبلغ اجاره:700,000
زیربنا45 -زیرزمین -
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان انديشه57

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:250,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا100 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان هنرستان19

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:250,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا100 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان هنرستان19

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا65 -طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان ايثارگران23

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا110 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان الهيه37

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
مساحت250-زیربنا360-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هدايت12

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
زیربنا120 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان انديشه85

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,800,000
زیربنا90 -طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان پيروزي1/2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,200,000
زیربنا110 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هفت تير29/4

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:45,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا70 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شهرستاني13/7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:45,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا70 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شهرستاني13/7

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا85 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان قانع9

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا66 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان فرهاد27

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا60 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان نياوران13

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:300,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا170 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان جلال50

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:85,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا113 -طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان شريعتي60

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:600,000
زیربنا120 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان حجاب60

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:72,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا78 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان شريعتي60/4

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:72,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا78 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان شريعتي60/4

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:550,000
زیربنا50 -همکف -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان عبدالمطلب39

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا65 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان هنرستان23/9

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم