ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست همه برای رهن و اجاره

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,200,000
زیربنا75 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان ايرج21

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:26,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا100 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان ابوطالب1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا65 -طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان كريمي2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا65 -طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان كريمي2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا50 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان يوسفيه8/16

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا50 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان يوسفيه8/16

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
مساحت300-زیربنا120-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان ولايتي9

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:800,000
زیربنا80 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان فدك6

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا65 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان فدك6

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا70 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان خيام38

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا90 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان ابوذر34

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:600,000
زیربنا101 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه37

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:650,000
زیربنا70 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان هفت تير31/2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:155,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا120 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه18

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:155,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا120 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان الهيه18

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا65 -طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان فلاحي38/6

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:250,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا180 -طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان امامت9

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:700,000
زیربنا65 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان دلاوران43

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:150,000,000
مبلغ اجاره:600,000
زیربنا115 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان صياد25

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,100,000
زیربنا80 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان مشكيني3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:120,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا60 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان سيدرضي42

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:120,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا60 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان سيدرضي42

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:100,000
زیربنا127 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان صدف5

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا100 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان حسابي24

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:700,000
مساحت50
شهر مشهد-
خیابان فاطميه10

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت31
شهر مشهد-
خیابان سرافراز7

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:350,000
مساحت32
شهر مشهد-
خیابان سجاديه22

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:5,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت25
شهر مشهد-
خیابان فلاحي13

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,900,000
مساحت25
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب50و52

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:85,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا90 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان محمديه10/3و10/5

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم