ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست همه برای رهن و اجاره

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,500,000
زیربنا90 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان معلم50و48

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,700,000
زیربنا105 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان استقلال4 وچهارراه ميلاد

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا80 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان هاشميه41

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
مساحت250-زیربنا146-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان امامت30

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
مساحت100-زیربنا135-یک طبقه -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان مطهري40

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:60,000,000
مبلغ اجاره:600,000
زیربنا83 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان ميعاد7/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:130,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا123 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان ابوطالب59

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:130,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا123 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان ابوطالب29

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:65,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا80 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شريعتي60

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:65,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا80 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شريعتي60

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا85 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان اميريه37

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:2,200,000
زیربنا75 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان صياد23

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا80 -طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان لادن14

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:800,000
زیربنا140 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان عصمتيه9

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:700,000
زیربنا65 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اماميه15

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان اماميه66/7

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
مساحت10
شهر مشهد-
خیابان كوهسنگي

ويلايي - زمين-رهن و اجاره
مبلغ رهن:350,000,000
مبلغ اجاره:100,000
مساحت180-زیربنا110-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان صدف24

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:75,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان صياد57

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:75,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان صياد57

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:700,000
زیربنا65 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان دلاوران43

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,500,000
زیربنا90 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان اسفندياني1/3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا75 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اميريه31

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا75 -طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اميريه31

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:300,000
زیربنا70 -طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان هدايت12/12

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:650,000
زیربنا80 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان نرگس1/9

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:35,000,000
مبلغ اجاره:400,000
زیربنا85 -طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان ابوطالب59

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:15,000,000
مبلغ اجاره:1,600,000
زیربنا80 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان رضوي37

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:700,000
زیربنا75 -طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان ابرار8/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا80 -طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان بهارستان16

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم