ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست موارد رهن و اجاره

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:300,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا130 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان کوثرشمالي24

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:300,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا130 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان کوثرشمالي24

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,700,000
زیربنا70 - -
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان بهشتي36

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:25,000,000
مبلغ اجاره:3,200,000
زیربنا85 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان حکيم نظامي16

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا80 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان فلاحي43

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا80 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان فلاحي43

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:50,000,000
مبلغ اجاره:6,000,000
زیربنا63 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان آبادگران

دفتر کار-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:3,500,000
زیربنا80 -همکف -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان هاشميه20

مغازه-رهن و اجاره
مبلغ رهن:200,000,000
مبلغ اجاره:5,000,000
مساحت37
شهر مشهد-
خیابان پيروزي65

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:4,000,000
زیربنا140 - -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان هاشميه37

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:2,900,000
زیربنا110 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان فلاحي63

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:800,000
زیربنا80 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان خيام46/1

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:1,200,000,000
مبلغ اجاره:500,000
زیربنا260 - -چهار خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز24

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا110 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان شريعتي58/3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا110 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان شريعتي58/3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:30,000,000
مبلغ اجاره:1,400,000
زیربنا75 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان بهورز5/2

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:80,000,000
مبلغ اجاره:200,000
زیربنا85 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان عبدالمطلب39

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:110,000,000
مبلغ اجاره:1,000,000
زیربنا88 - -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان رحمانيه39

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:105,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا78 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان دلشاد3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:105,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا78 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان دلشاد3

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:179,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان صياد44

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:179,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا100 -همکف -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان صياد44

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:40,000,000
مبلغ اجاره:1,200,000
زیربنا90 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني30/6

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:20,000,000
مبلغ اجاره:1,400,000
زیربنا73 - -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان انديشه71

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:185,000,000
مبلغ اجاره:0
زیربنا130 - -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان حر53و51

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:185,000,000
مبلغ اجاره:1,000
زیربنا130 - -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان حر53و51

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:70,000,000
مبلغ اجاره:200,000
زیربنا90 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان وليعصر16

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:10,000,000
مبلغ اجاره:1,350,000
زیربنا50 - -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان اماميه73

آپارتمان-رهن و اجاره
مبلغ رهن:100,000,000
مبلغ اجاره:3,700,000
زیربنا100 - -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان آزادي46

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم