ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست همه برای فروش

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل410,000,000
زیربنا60
طبقه چهار -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صياد14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,250,000,000
زیربنا250
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان بهارستان7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل700,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان امامت41

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل350,000,000
زیربنا115
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان حرعاملي59

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا105
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شاهد57

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل72,000,000
زیربنا105
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان شاهد57

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,050,000,000
مساحت160
زیربنا220-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان كوثر31

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:4,000,000,000
مساحت200
زیربنا330-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان امامت50

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,500,000,000
مساحت170
زیربنا300-دو طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان هاشميه38

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:2,350,000,000
مساحت200
زیربنا250-سه طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان انتهاشريعتي

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,125,000,000
زیربنا75
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان وكيل آباد44و46

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,575,000,000
زیربنا105
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان وكيل آباد46و44

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا113
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هفت تير23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,450,000,000
زیربنا167
طبقه دو -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان هفت تير24

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل500,000,000
زیربنا70
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان توحيد17

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا104
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان خيام46/3

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,575,000,000
مساحت45
-
شهر مشهد-
خیابان وكيل اباد44و46

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا120
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان محمديه21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا120
همکف-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلاحي16

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,300,000,000
مساحت630
--
شهر مشهد-
خیابان آموزگار56و58

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,040,000,000
زیربنا170
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز19

مغازه-فروشی
مبلغ کل:1,900,000,000
مساحت20
-
شهر مشهد-
خیابان معلم4

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,200,000,000
مساحت60
--
شهر مشهد-
خیابان موسوي قوچاني11

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:9,500,000,000
مساحت500
زیربنا200-یک طبقه -یازده خوابه
شهر مشهد-
خیابان دانشگاه9و11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل275,000,000
زیربنا50
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان حافظيه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,167,500,000
زیربنا255
طبقه چهار -
شهر مشهد-
خیابان امامت36

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا58
طبقه سه -یک خوابه
شهر مشهد-
خیابان فلسطين4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,600,000,000
زیربنا160
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز52

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل420,000,000
زیربنا102
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان موسوي قوچاني17

مغازه-فروشی
مبلغ کل:155,000,000
مساحت20
-
شهر مشهد-
خیابان عبدالمطلب38

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم