ورود مشاوران

sms3000700633 09157678700

لیست همه برای فروش

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل950,000,000
زیربنا119
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان پيروزي75

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا70
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان لادن20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل810,000,000
زیربنا100
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان آموزگار69و67

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل660,000,000
زیربنا120
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان ميثاق12/3

مغازه-فروشی
مبلغ کل:180,000,000
مساحت15
-
شهر مشهد-
خیابان كيانستر1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا80
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان هنرستان28

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل730,000,000
زیربنا107
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان لادن39

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:700,000,000
مساحت98
زیربنا120-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان مطهري1

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:1,500,000,000
مساحت125
زیربنا160-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان امامت25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل400,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان كوي امير1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا75
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان امامت64

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا87
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان شريعتي43/8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل770,000,000
زیربنا110
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان فكوري96

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا160
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان دانشجو26

مغازه-فروشی
مبلغ کل:576,000,000
مساحت64
-
شهر مشهد-
خیابان فرامرز3

مغازه-فروشی
مبلغ کل:6,000,000,000
مساحت400
-
شهر مشهد-
خیابان كوثر37و39

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت256
زیربنا165--سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اول سيدرضي

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:3,500,000,000
مساحت442
زیربنا260-یک طبقه -
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان شاهد48و50

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:800,000,000
مساحت146
زیربنا240-یک طبقه -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سی و پنج سال ساخت
خیابان حرعاملي62

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل560,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه53

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل756,000,000
زیربنا120
طبقه چهار -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان رازي22

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل560,000,000
زیربنا100
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا76
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان رازي13/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل300,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان نخل1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل480,000,000
زیربنا90
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان بوستان19/10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل670,000,000
زیربنا106
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان رحمانيه5

ويلايي - زمين-فروشی
مبلغ کل:950,000,000
مساحت192
زیربنا116-یک طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان اديب51

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا113
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان صياد23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل430,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان فلاحي53

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا200
طبقه یک -چهار خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان مجد22و24

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم