ورود مشاوران

05136025410sms5000542011 09159130201

لیست موارد فروشی

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:0
مساحت200
زیربنا110-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان صياد63

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,900,000,000
زیربنا146
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و سه سال ساخت
خیابان هفت تير15/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,450,000,000
زیربنا143
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان هفت تير40

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل930,000,000
زیربنا75
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان اماميه14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,740,000,000
زیربنا116
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اقدسيه53

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:15,000,000,000
مساحت600
--
شهر مشهد-
خیابان مجيديه7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل950,000,000
زیربنا120
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان عجمي11

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,200,000,000
زیربنا84
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فکوري13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,970,000,000
زیربنا135
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان شيخ مفيد60

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا71
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان لادن17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,710,000,000
زیربنا95
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان مجيديه17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,500,000,000
زیربنا125
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان ارشاد1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل575,000,000
زیربنا85
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان عبدالمطلب39

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:6,500,000,000
مساحت250
زیربنا220-یک طبقه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و پنج سال ساخت
خیابان کوثرجنوبي16

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,700,000,000
زیربنا100
-دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز6

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل790,000,000
زیربنا90
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان صفدري نژاد8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,040,000,000
زیربنا125
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نوزده سال ساخت
خیابان انديشه56

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,540,000,000
زیربنا110
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان گلديس3

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:7,500,000,000
مساحت240
زیربنا110-یک طبقه -
شهر مشهد-
خیابان آموزگار شمالي18

ويلائي - زمين-فروشی
مبلغ کل:760,000,000
مساحت70
زیربنا120-دو طبقه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان صدمتري شهيدميرزايي 44

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل780,000,000
زیربنا75
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان اميريه31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,600,000,000
زیربنا150
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان دانشجو20

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,324,100,000
زیربنا183
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان اميريه1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,590,000,000
زیربنا90
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان اقبال14

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,250,000,000
زیربنا83
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان رفيعي10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل570,000,000
زیربنا75
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان ابوطالب19

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل960,000,000
زیربنا73
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان رفيعي10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا75
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان هاشميه28/8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,275,000,000
زیربنا75
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان نسترن4

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم