ورود مشاوران

sms5000542011 09157678700

لیست همه برای فروش

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل900,000,000
زیربنا60
طبقه پنج -
شهر مشهد-سن بنا:بیست سال ساخت
خیابان سه راه راهنمايي

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل981,500,000
زیربنا151
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفده سال ساخت
خیابان سيدرضي45

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل643,500,000
زیربنا117
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان اميريه37

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,198,000,000
زیربنا246
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان پامچال4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل400,000,000
زیربنا85
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان هدايت23

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل265,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان مطهري62

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا92
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان همت1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل620,000,000
زیربنا93
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان فرامرز25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل560,000,000
زیربنا60
طبقه دو -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان هاشميه33

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل280,000,000
زیربنا75
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان اماميه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل605,000,000
زیربنا110
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان فلاحي33

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل600,000,000
زیربنا75
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان پارس14و12

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,850,000,000
زیربنا160
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرخي1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل250,000,000
زیربنا50
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سیزده سال ساخت
خیابان الهيه25

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل450,000,000
زیربنا90
طبقه چهار -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان راضي8/3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل670,000,000
زیربنا105
طبقه سه -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان مجيديه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,187,500,000
زیربنا125
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان قانع10

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل500,000,000
زیربنا130
طبقه پنج -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دو سال ساخت
خیابان خيبر2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل605,000,000
زیربنا90
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان اقدسيه33

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,650,000,000
زیربنا165
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان دانش اموز30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل540,000,000
زیربنا100
طبقه پنج -دو خوابه
شهر مشهد-
خیابان نقويه6

دفتر کار-فروشی
مبلغ کل852,000,000
زیربنا71
طبقه یک -یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان شريعتي44

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,670,000,000
زیربنا165
طبقه یک -سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان دانش اموز9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل715,000,000
زیربنا95
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان هفت تير9

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل620,000,000
زیربنا82
طبقه دو -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان صارمي44

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل630,000,000
زیربنا95
همکف-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان دانشجو30

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل650,000,000
زیربنا92
طبقه یک -دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان كلاهدوز42/1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,600,000,000
زیربنا160
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان فرامرز43

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل280,000,000
زیربنا75
همکف-یک خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هجده سال ساخت
خیابان ايثارگران17/4

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا150
طبقه سه -سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان امامت3

ازاینکه ازسایت مابازدیدکردیدمتشکریم.ماآماده دریافت هرگونه انتقادوپیشنهادازطرف شماهستیم