ورود مشاوران

sms5000542011 09159130201

لیست موارد فروشی

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل750,000,000
زیربنا7.78E+29
-
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان شاهد51

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,465,000,000
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:نه سال ساخت
خیابان اميرمعذي

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,000,000,000
زیربنا150
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان اديب1

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,400,000,000
زیربنا90
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان دندان پزشكان13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا127
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان مطهري شمالي36

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا130
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهارده سال ساخت
خیابان اماميه81

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,250,000,000
زیربنا135
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:ده سال ساخت
خیابان حسابي36/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,600,000,000
زیربنا103
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هشت سال ساخت
خیابان فارغ التحصيلان17

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,000,000,000
زیربنا97
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یازده سال ساخت
خیابان هاشميه83/2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا100
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:هفت سال ساخت
خیابان الهيه2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,100,000,000
زیربنا100
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:بیست و یک سال ساخت
خیابان ارشاد

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل760,000,000
زیربنا83
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان اميريه31

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل850,000,000
زیربنا85
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان حسابي13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,000,000,000
زیربنا155
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان قانع7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل977,500,000
زیربنا85
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شش سال ساخت
خیابان انديشه76

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل905,000,000
زیربنا84
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پانزده سال ساخت
خیابان شاهد83

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل660,000,000
زیربنا93
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:چهار سال ساخت
خیابان قرني21

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,070,000,000
زیربنا96
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:پنج سال ساخت
خیابان اقدسيه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل720,000,000
زیربنا72
-دو خوابه
شهر مشهد-سن بنا:شانزده سال ساخت
خیابان اماميه79

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,760,000,000
زیربنا120
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان صياد13

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,754,000,000
زیربنا162
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان رضوي39

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,300,000,000
زیربنا160
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:سه سال ساخت
خیابان عجمي7

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل4,500,000,000
زیربنا250
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان برکپور2

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل3,000,000,000
زیربنا198
همکف-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:دوازده سال ساخت
خیابان بهار8

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل2,720,000,000
زیربنا170
-سه خوابه
شهر مشهد-
خیابان کاوه3

آپارتمان-فروشی
مبلغ کل1,050,000,000
زیربنا135
-سه خوابه
شهر مشهد-سن بنا:یک سال ساخت
خیابان خيام40

بادرخانه ماندن کروناراشکست میدهیم